Privacy & cookies

Privacy & Cookie-policy

 

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: (hierna: “ONDERNEMING” of “IRO”).

IRO BV

Kolonel Chaltinstraat 38

1180 Brussel

België

Ondernemingsnummer: 0699.796.008

BTW nummer: BE0699796008

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website https://www.matcha-iro.com en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

 

 • IRO stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is IRO.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 

 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

 

 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);

 

 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres, uw naam, uw voornaam;

 

 • Categorie 4: via cookies: statistische cookies houden anoniem uw demografische gegevens, interesses, bezochte pagina’s en acties op de website bij (Google analytics), Sociale cookies maken verbinding met sociale media mogelijk (Facebook, Twitter, YouTube), Targeting cookies zorgen voor de opbouw van een profiel op basis van uw surfgedrag zodat getoonde advertenties worden afgestemd op uw specifieke interesses (Facebook), Commerciële cookies houden bij hoeveel en welke advertenties aan u werden getoond (Google Adwords);

 

 • Categorie 5: uw adresgegevens en uw telefoonnummer naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

 

2.2.        IRO kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
 3. tijdens uw inschrijving op onze nieuwsbrief;

 

2.3.        De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1.        Algemene doeleinden:

 

IRO zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van IRO om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 

 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 4: de opbouw van anonieme statistieken, de verbinding met sociale media, de opbouw van een profiel op basis van uw surfgedrag zodat getoonde advertenties worden afgestemd op uw specifieke interesses, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

 

3.2.        Direct marketing:

 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan IRO uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot IRO, haar producten en/of diensten. IRO kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door IRO bewaarde documenten.

 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

3.3.        Doorgifte aan derden:

 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van IRO, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien IRO failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van IRO geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

IRO zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat IRO uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

IRO zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.        Wettelijke vereisten:

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat IRO uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. IRO zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen IRO en U.

 

Artikel 5 – Uw rechten

 

5.1.        Recht van toegang en inzage:

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

 

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan IRO. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

5.3.        Recht van verzet:

 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

 

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6.        Uitoefening van uw rechten:

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@matcha-iro.com, per post naar IRO BVBA – Kolonel Chaltinstraat 38 – 1180 Brussel – België, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.7.        Automatische beslissingen en profiling:

 

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.8.        Recht om klacht in te dienen:

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit    :

 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax : +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

6.2.        In geen geval kan IRO aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

 • Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

 

 • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Cookies

 

8.1.        Wat zijn cookies?

 

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van IRO en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

 

8.2.        Waarom gebruiken we cookies?

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

8.3.        Soorten cookies:

 

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
_icl_current_language WPML Bepaalt de geselecteerde taalvoorkeur. Einde van de sessie
_ga Google Analytics Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar
_gid Google Analytics Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 24 uur
_utma Google Analytics Om te begrijpen hoe mensen onze site gebruiken en om ons in staat te stellen de site aan te passen om beter te voldoen aan de behoeften van onze gebruikers, gebruiken wij (zoals veel websites) Google Analytics. Google Analytics gebruikt een aantal cookies om correct te kunnen werken. De _utma-cookie biedt elke unieke browser die een pagina op onze site bezoekt met een unieke ID. Dit betekent dat alle volgende bezoeken aan onze website door iemand die dezelfde browser gebruikt, worden geregistreerd als behorend tot dezelfde unieke bezoeker. Dit geeft ons via Google Analytics informatie over het aantal unieke bezoekers dat de site in de loop van de tijd bezoekt. Het is anoniem en communiceert geen informatie vanaf uw apparaat. 2 jaar
_utmb and _utmc Google Analytics Met de cookies _utmb en _utmc kan Google Analytics de sessie van een gebruiker bepalen, dat wil zeggen de periode die een bezoeker op onze site doorbrengt tijdens een enkel bezoek. De cookie vervalt aan het einde van de dag dat u de site hebt bezocht, is anoniem en communiceert geen informatie vanaf uw apparaat. End of sessie
_utmz Google Analytics De _utmz-cookie stelt Google Analytics in staat om verwijzingsinformatie te bepalen (of een bezoeker via een zoekmachine, directe link, advertentie, enz. Op onze site is gekomen) en een bezoekersbeweging rond de site volgen. Het duurt een periode van zes maanden en wordt bijgewerkt met elke volgende paginaweergave van de site. Het gebruikt geen persoonlijk identificeerbare informatie. 6 maanden
__cfduid Cloudflare Wordt gebruikt om individuele clients achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. 5 jaar
mailchimp_landing_site MailChimp Gebruikt voor het inschrijfformulier voor onze mailinglijst. 28 dagen
tk_ai Jetpack Gebruikt als een anonieme ID als de ingelogde gebruiker niet is verbonden met WordPress.com. End of sessie
tk_lr WordPress.com Wordt gebruikt voor het verzamelen van interne statistieken voor gebruikersactiviteit, gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. 1 jaar
tk_or WordPress.com Wordt gebruikt voor het verzamelen van interne statistieken voor gebruikersactiviteit, gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. 5 jaar
tk_r3d WordPress.com Wordt gebruikt voor het verzamelen van interne statistieken voor gebruikersactiviteit, gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. 2 dagen
wordpress_logged_in_ (identifier) WordPress Na het inloggen stelt het woord wordpress de wordpress_logged_in_ [hash] cookie in. Dit geeft aan wanneer u bent ingelogd en wie u bent, voor de meeste interface-gebruik. End of sessie
wordpress_test_cookie WordPress Gebruikt op sites gebouwd met WordPress. Test of de browser cookies heeft ingeschakeld of niet End of sessie
wordpress_sec_ (identifier) WordPress Staat gebruikers toe om in te loggen op hun account. End of sessie
wp-settings-2 WordPress Gebruikt om de gebruikersinterface aan te passen. End of sessie
wp-settings-time-2 WordPress Gebruikt om de gebruikersinterface aan te passen. 1 jaar
woocommerce_cart_hash WooCommerce Slaat een gecodeerde reeks op die de inhoud van uw winkelwagentje vertegenwoordigt. End of sessie
woocommerce_items_in_cart WooCommerce Registreert of er items in uw winkelwagen zitten. End of sessie
wp_woocommerce_session_ WooCommerce Helpt winkelwagengegevens bij te houden. 2 dagen
wpSGCacheBypass Siteground Onze hostserver gebruikt deze cookie als onderdeel van een cacheproces om de snelheid en prestaties van onze website te verbeteren. Met caching kan de website sneller laden voor onze bezoekers. 1 jaar
wfwaf-authcookie Wordfence Identificatie van de bezoeker door een beveiligingsinvoegtoepassing om aanvallen op internet te voorkomen. 30 minuten
eucookielaw Jetpack Wordt gebruikt om de staat van acceptatie op te slaan in de EU-banner voor cookiewetgeving. 30 dagen
_drip_client_ WP Smush it Deze cookie wordt gebruikt om de afbeeldingen van de website sneller te laden. 2 jaar
__stripe_mid Stripe Onze betalingsdienst (Stripe) gebruikt cookies om gebruikers te identificeren, potentiële fraudeurs te detecteren en gebruikersvoorkeuren op te slaan. 1 jaar

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

 

8.4.        Uw toestemming:

 

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden.

 

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@matcha-iro.com,  per post naar IRO BVBA – Kolonel Chaltinstraat 38 – 1180 Brussel – België, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website.

 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/